Tyyliopas

Asiakas antaa usein kääntäjän käyttöön ns. tyylioppaan, joka auttaa pitämään tekstin yhtenäisenä. Alla on Notaatio Oy:n tyyliopas.

Suomen kielen tyyliopas kääntäjille

Tarkoitus on, että tätä tyyliopasta käytetään käännöstyössä muiden hakuteosten ja oppaiden rinnalla. Oletuksena on, että lukija hallitsee jo kieliopin perusasiat ja osaa tuottaa oikeakielistä tekstiä. Tämä tyyliopas ei korvaa mahdollisia toimeksiantajien omia tyylioppaita, vaan toimii tarvittaessa niiden tukena. Toimeksiannoissa työn teettäjän ohjeet ja suositukset ovat ensisijaisia.

Tyylioppaan tavoitteena on yhtenäistää käytäntöjä ja kielenkäyttöä sekä muistuttaa kääntäjiä mahdollisista käännöskielen sudenkuopista. Kunkin aihepiirin yleisimmät virheet esitellään osion lopussa olevassa taulukossa, joiden esimerkeistä suurin osa on poimittu käännetyistä ja oikoluetuista teksteistä.

Tyyliopasta päivitetään ja täydennetään tarvittaessa.

SISÄLLYSLUETTELO

YLEISTÄ
1. VÄLIMERKIT
Ajatusviiva ja yhdysmerkki
Erikoismerkit
Huutomerkki
Lainausmerkit
Pilkku
Piste
Puolipiste ja kaksoispiste
Sitova yhdysmerkki ja välilyönti
Vinoviiva
2. OIKEINKIRJOITUS
Iso kirjain
Luetelma
Lyhenteet
Numerot
Otta- ja oitta-verbit
Sanojen jakaminen
Tuotenimet
Yhdyssanat ja sanaliitot
3. MUOTO- JA LAUSEOPPI
Kiilalauseet
Kongruenssi
Korrelaatti
Persoonamuodot ja puhuttelu
Rektio
Sanajärjestys
Sananvalinta
Iso-Britannia, Yhdistynyt kuningaskunta, Englanti, Britteinsaaret
Ja, sekä
Phishing, scambaiting
Ruumis, keho
Tarkastaa, tarkistaa
Tilastokieli
Toista vaiheet/vaiheita
Web, WWW, www
Viime, viimeinen, viimeisin
Sijataivutus
Symmetria
Vertailumuodot
4. INTERFERENSSI
Muutamia erikoistapauksia
False friends

YLEISTÄ

Käännös on parhaimmillaan silloin, kun sitä ei edes huomaa. Lähtötekstille pitää olla uskollinen, mutta lähtökielen rakenteet eivät saa näkyä käännöksessä. Lähtötekstin merkitykset pitää kääntää, mutta käännökseen ei saa lisätä lähtötekstiin kuulumattomia osia tai käännöksestä poistaa lähtötekstissä olleita olennaisia osia. Käännöksen kielen tulee olla selkeää, havainnollista, helposti ymmärrettävää ja yksinkertaista. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi lähtötekstiä voi muokata, jos sen uskollinen kääntäminen tuottaisi esimerkiksi turhaa toistoa.

Kohdeyleisö tulee ottaa käännöksessä huomioon. Esimerkiksi teknisten laitteiden käyttöohjeita kääntäessään kääntäjän pitää olettaa, että käännöksen lukijalla on hyvin vähän tietoa laitteen toiminnasta tai samankaltaisten laitteiden toimintaperiaatteista.

Monimutkaisia lauserakenteita, kuten polveilevia sivulauseita, pitää välttää. Toisaalta pelkistä päälauseista koostuva sähkösanomatyylikään ei ole sujuva kaikissa yhteyksissä, vaikka käyttöohjetyyppisissä teksteissä toistuvista päälauseista koostuva rakenne voi olla perusteltua (Kiinnitä virtajohto laitteeseen. Kiinnitä virtajohto pistorasiaan. Kytke laitteeseen virta painamalla X-painiketta.).

1. VÄLIMERKIT

Ajatusviiva ja yhdysmerkki

Ajatusviiva (–) on yhdysmerkkiä (-) pidempi viiva. Ajatusviiva voi olla ns. en dash – tai pidempi "em dash" —. Suositeltavaa on käyttää vain lyhyempää versiota. Ajatusviivaa käytetään muun muassa

- luetelmaviivana

- virkkeen sisällä erottamassa irrallista lisää

- osoittamassa jotain yllättävää käännettä (Lähikaupassa kassajonossa huomasin, että edelläni jonotti – paavi.)

- ääriarvoja, rajapaikkoja ja osapuolia osoittavien numeroiden ja sanojen välissä (10–15-vuotiaat, kesä–heinäkuussa)

- osoittamassa virkkeen katkeamista tai poisjättöä (1999–2000, 2001–, viime aikoina alkoholinkäyttö – – on lisääntynyt).

Ainoastaan toiseksi viimeisessä (ja osin viimeisessä) tapauksessa ajatusviivaa ei eroteta sanoista tai numeroista välilyönnillä.

Jos ajatusviivalla ilmaistaan raja-arvoa tai vaihtelua, ilmaukset "välinen" ja "vaihtelee välillä" ovat tarpeettomia. Lisätietoja on kohdassa Numerot.

Jos lähtökieli on englanti, välimerkkinä käytetyn ajatusviivan voi usein suomessa korvata pilkulla tai lauseen muotoilulla.

Yhdysmerkkiä taas käytetään tavallisimpien tapausten lisäksi muun muassa

- rinnasteisten yhdysosien välissä (tomaatti-porkkanakeitto, puna-vihersokeus)

- ei-alkuisissa sanoissa (ei-toivottu)

- ääriarvoja osoittavien numeroiden välissä – tällöin tulee kuitenkin erottaa yhdysmerkki välilyönnillä.

- ilmauksissa, joissa alkuosa on kaksi- tai useampiosainen sanaliitto.

Mikäli viimeksi mainitussa tapauksessa ilmauksen keskelle osuu rivinvaihto, yhdysmerkin tulee olla jälkimmäisen rivin alussa. Muuten tavuviivana käytetty yhdysmerkki kuuluu rivin loppuun. Viimeksi mainitussa tapauksessa yhdysmerkkiä edeltää välilyönti. Mikäli alkuosa on moniosainen, mutta ei sisällä välilyöntejä (Pohjois-Karjala-projekti), yhdysmerkkiä ei edellä välilyönti.

VÄÄRIN

OIKEIN

Tarjous on voimassa 15.–20.5. välisenä aikana.

Tarjous on voimassa 15.–20.5.

HDMI OUT-liitäntä

HDMI OUT -liitäntä

HDMI OUT -
liitäntä

HDMI OUT
-liitäntä

Sähköposti, pikaviestintä, videoneuvottelu ja muut tietoliikennetyökalut

Sähköposti-, pikaviestintä-, videoneuvottelu- ja muut tietoliikennetyökalut

15-16 cm

15 - 16 cm TAI 15–16 cm

 

Erikoismerkit

Silloin kun tuotenimen perässä käytetään tekijänoikeusmerkin, tavaramerkin tai rekisteröidyn tavaramerkin symbolia, se merkitään vasta mahdollisen sijapäätteen perään (Microsoftin®).

MERKKI

NIMI

NÄPPÄINYHDISTELMÄ

en dash

Alt + 0150

em dash

Alt + 0151

kaareva lainausmerkki

Alt + 0148

Š

iso s-kirjain, korostusmerkki

Alt + 0138

š

pieni s-kirjain, korostusmerkki

Alt + 0154

Ž

iso z-kirjain, korostusmerkki

Alt + 0142

ž

pieni z-kirjain, korostusmerkki

Alt + 0158

tavaramerkki

Alt + 0153

©

tekijänoikeusmerkki

Alt + 0169

®

rekisteröity tavaramerkki

Alt + 0174

luettelomerkki (bullet)

Alt + 0149

¹

yläindeksi yksi

Alt + 0185

²

yläindeksi kaksi

Alt + 0178

³

yläindeksi kolme

Alt + 0179

promille

Alt + 0137

×

kertomerkki

Alt + 0215

÷

jakomerkki

Alt + 0247

°

asteen merkki

Alt + 0176

euron merkki

Alt + 0128 TAI Alt Gr + e

¢

sentin merkki (USA)

Ctrl + Shift + 7, c

¥

jenin merkki

Alt + 0165

Lisää erikoismerkkejä on tekstinkäsittelyohjelmien "lisää merkki" -valikoissa.

Huutomerkki

Huutomerkin käytetään suomessa lähinnä huudahduksissa ja muissa samankaltaisissa ilmauksissa. Lähtökielen huutomerkin voi usein suomenkielisessä käännöksessä jättää pois.

LÄHTÖKIELI

OIKEIN

Warning!

Varoitus

Note!

Huomautus

 

Lainausmerkit

Suomen kielessä käytettävät lainausmerkit ovat muotoa " tai ”. Lainauksen molemmissa reunoissa käytetään samanlaisia lainausmerkkejä. Lainausmerkeillä osoitetaan pääasiassa suoraa lainausta tai joissakin tapauksissa myös esimerkiksi tyylilajista poikkeavaa ilmaisua. Lainausmerkeillä voidaan myös osoittaa sanonnan kuvaannollisuutta, kielen ainesta (sana "tieto") tai sanonnan kyseenalaistamista. Suomenkielisessä käännöksessä voi usein jättää lähtötekstin lainausmerkit poiskin.

Lauseen välimerkit kuuluvat suomessa lainausmerkkien ulkopuolelle.

LÄHTÖKIELI

OIKEIN

To "hang up", press X.

Lopeta puhelu painamalla X-näppäintä.

"Search" bar on the Web site

WWW-sivuston Etsi-palkki

“SonicStage,” Memory Stick Formatter1

"SonicStage", Memory Stick Formatter

 

Pilkku

Pilkun käytön pääsääntö on, että pilkulla erotetaan yleensä toisistaan virkkeen eri lauseet. Pilkkua käytetään myös erottamaan irrallisia lisähuomautuksia (Paljon polttoainetta kuluttavia autoja, kuten citymaastureita, pitäisi verottaa enemmän.) ja rinnakkaisia lauseenjäseniä (Lomalla aion ulkoilla, tehdä puutarhatöitä ja uida.)

Pilkkua EI käytetä seuraavissa tapauksissa:

1) rinnakkaiskonjunktio yhdistää kahta päälausetta, joilla on yhteinen lauseenjäsen (Näin saamme työttömyyden vähenemään ja lisäämme työnteon mielekkyyttä.)

2) rinnakkaiskonjunktio yhdistää kahta sivulausetta.

Näistä väittämistä huolimatta pätevät seuraavat säännöt:

- Pilkkua voidaan käyttää ennen mutta- ja vaan-sanoja.

- Jos lauseet ovat lyhyitä, pilkku voidaan jättää pois.

- Subjektittomiin rinnasteisiin lauseisiin pätee kohta 1 (Ilmoitin kiinnostuksestani ja aloin valmistella siirtoa.).

- Kuin-sanan edelle tulee pilkku vain jos sitä seuraa lisähuomautuksen kaltainen sivulause (Huone näytti sekaiselta, kuin hän olisi lähtenyt kesken töidensä). Jos kuin-sana kuitenkin viittaa edellä olevaan sanaan, pilkku jätetään pois (Huone näytti siltä kuin hän olisi lähtenyt kesken töidensä.) Jos kyse on vertailusta, kuin-sanan edellä ei käytetä pilkkua.

- Konjunktioyhdistelmien välissä ei yleensä käytetä pilkkua (vain jos, niin pian kuin, mutta vaikka).

Lauseenvastiketta ei myöskään eroteta päälauseesta pilkulla.

VÄÄRIN

OIKEIN

Tarkista, onko laitteessa materiaalitukos ja poista se tarvittaessa

Tarkista, onko laitteessa materiaalitukos, ja poista se tarvittaessa

Jos kysymyksen kohdalla painetaan vasenta painiketta, vastauksia ei tallenneta, ja ensimmäinen kuva näkyy uudelleen.

Jos kysymyksen kohdalla painetaan vasenta painiketta, vastauksia ei tallenneta ja ensimmäinen kuva näkyy uudelleen.

Potilas voi hengittää uloshengitysilmaa takaisin sisään, jos laite ei toimi oikein tai, jos venttiili on tukossa.2

Potilas voi hengittää uloshengitysilmaa takaisin sisään, jos laite ei toimi oikein tai jos venttiili on tukossa.

Tutkiessaan potilasta, lääkärin on oltava hienotunteinen.

Tutkiessaan potilasta lääkärin on oltava hienotunteinen.

Voit irrottaa muistikortin, painamalla sitä alaspäin ja päästämällä irti.

Voit irrottaa muistikortin painamalla sitä alaspäin ja päästämällä irti.

 

Piste

Pistettä käytetään

  • toteavan virkkeen lopussa
  • lyhenteissä, joista puuttuu sanan loppu (ei kuitenkaan mitta- ja rahayksikköjen lyhenteissä)
  • järjestysluvun ilmaisimena
  • jaotusta osoittavien numeroiden ja kirjainten jälkeen otsikoissa ja kappaleen alussa
  • erottamaan tunteja, minuutteja ja sekunteja (1.20.14)
  • kolmen pisteen ryhmissä osoittamaan virkkeen katkeamista (joskus myös poistoa)
  • luetelman viimeisen kohdan lopussa (mutta mikäli luetelman kohdat ovat täydellisiä virkkeitä, pistettä käytetään jokaisen lopussa).

Puolipiste ja kaksoispiste

Puolipiste on pilkkua vahvempi mutta pistettä heikompi välimerkki. Sitä käytetään lähinnä erottamaan luetelmissa kiinteästi toisiinsa liittyviä osia tai numeraaleja (arvot 2,8; 3,5; 4,1 ja 5,0). Kaksoispisteen korvikkeena (selityksen edellä) sitä ei voi käyttää.

Kaksoispistettä käytetään luettelon ja selityksen edellä. Jos sen voisi lauseessa korvata sanalla "nimittäin", sitä on yleensä käytetty oikein. Lisätietoja kaksoispisteen käytöstä luettelon edellä on kohdassa Luetelma.

VÄÄRIN

OIKEIN

Oppaan viittaukset koskevat mukana CD-levyllä toimitettavia käyttöohjeita; Faksin käyttöohje- ja Yleiset asetukset -opasta.

Oppaan viittaukset koskevat mukana CD-levyllä toimitettavia käyttöohjeita: Faksin käyttöohje- ja Yleiset asetukset -opasta.

 

Sitova yhdysmerkki ja välilyönti

Joskus voi olla tarpeen määrittää, mihin kohtaan rivinvaihto ei saa osua. Tällöin kannattaa käyttää joko sitovaa yhdysmerkkiä tai välilyöntiä, joka sitoo yhdysmerkin/välilyönnin sitä seuraavaan sanaan. Seuraavat komennot toimivat lähinnä Microsoft Wordissa.

sitova yhdysmerkki:           Ctrl + Shift + [yhdysmerkki] (tai Alt 0173)

Sitovalla yhdysmerkillä voi välttää seuraavanlaiset rivinvaihtovirheet:

VÄÄRIN

OIKEIN

Käytä television kytkemisessä
HDMI OUT -
liitäntää.

Käytä television kytkemisessä
HDMI OUT
‑liitäntää.

sitova välilyönti:                 Ctrl + Shift + välilyönti (tai Alt 0160 tai AltGr + välilyönti)

Sitovan välilyönnin voi sijoittaa esimerkiksi numeron ja mitta- tai rahayksikön väliin. Sitovaa välilyöntiä käytettäessä vältytään esimerkiksi seuraavanlaisilta rivinvaihtovirheiltä:

VÄÄRIN

OIKEIN

Enoni syntymäpäiviä juhlittiin 18.
huhtikuuta.

Enoni syntymäpäiviä juhlittiin
18. huhtikuuta.

 

Vinoviiva

Vinoviivalla ilmaistaan vaihtoehtoja etenkin lomakkeissa ja muissa teksteissä, joissa tilaa on rajoitetusti. Tavallisessa tekstissä vinoviivan voi yleensä suomeen käännettäessä korvata sanalla "ja tai "tai" tai muotoilemalla lauseen uudelleen.

Jos vinoviivan toisella tai molemmilla puolilla on sanaliitto, vinoviivan molemmille puolille tulee välilyönti.

VÄÄRIN

OIKEIN

luku/kirjoituslaite

luku- ja kirjoituslaite

luku-/kirjoituslaite

muissa maissa/muilla alueilla

muissa maissa tai muilla alueilla
muissa maissa / muilla alueilla

Käyttäjän työkalut/laskuri

Käyttäjän työkalut / laskuri
(ellei tarkoiteta "käyttäjän työkaluja" JA "käyttäjän laskuria)

LÄHTÖKIELI

OIKEIN

It is recommended that the speaker/listener relationship be an equilateral triangle.

Kaiuttimien ja kuuntelupaikan tulisi muodostaa tasasivuinen kolmio.

 

2. OIKEINKIRJOITUS

Iso kirjain

Ison kirjaimen käytöstä otetaan tässä oppaassa esiin vain eniten ongelmia aiheuttavat tapaukset.

Jos yhdysmerkin sisältävät paikannimet tarkoittavat samaa kuin jälkiosa yksin, alkuosa kirjoitetaan pienellä kirjaimella.

Kaksoispistettä seuraa yleensä pieni kirjain, mutta jos kaksoispisteen vaikutus ulottuu useampaan kuin yhteen lauseeseen, käytetään isoa kirjainta.

Englanninkielisissä otsikoissa ja teknisten laitteiden näyttöteksteissä käytetään usein isoa kirjainta joka sanan alussa. Suomessa tämä ei ole tarpeen. Myöskään yhdyssanan loppuosaa ei aloiteta isolla kirjaimella, ellei kyseessä ole erisnimi.

Internet-sanan voi kirjoittaa joko isolla tai pienellä alkukirjaimella. Jos se kirjoitetaan isolla ja sitä käytetään yhdyssanan osana, se on erisnimi ja se liitetään yhdyssanaan yhdysmerkin avulla (Internet-sivut). Jos se kirjoitetaan pienellä, yhdysmerkki ei ole pakollinen, mutta sitä voidaan käyttää helpottamaan yhdyssanan lukemista (internet-ilmoitus).

VÄÄRIN

OIKEIN

Lähi-Itä

Lähi-itä

Nyky-Suomi3

nyky-Suomi

Euroopan Unioni

Euroopan unioni

Varoitus: tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä altista sitä sateelle tai lumelle.

Varoitus: Tämä tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä altista sitä sateelle tai lumelle.

Puhelun Soittaminen

Puhelun soittaminen

Poista Kaikki

Poista kaikki

SoittoValikko

Soittovalikko

 

Luetelma

Luetelma on seuraavanlainen rakenne:

Suomessa on yleisissä tuomioistuinasioissa kolme oikeusastetta:

– käräjäoikeus

– hovioikeus

– korkein oikeus.

Usein on suositeltavaa muuttaa luetelma juoksevaksi tekstiksi, mutta esimerkiksi teknisissä teksteissä, esittelyissä ja verkkosivuilla luetelmien käyttö on yleistä.

Luetelman alakohtien tulee olla samantasoisia ja symmetrisiä (esimerkiksi vain virkkeitä tai vain verbejä; yksittäiset lausekkeet ja sanat samassa sijassa):

VÄÄRIN

OIKEIN

Suomessa on yleisissä tuomioistuinasioissa kolme oikeusastetta:

– käräjäoikeus

– hovioikeus

– korkein oikeus on ylin oikeusaste.

Suomessa on yleisissä tuomioistuinasioissa kolme oikeusastetta:

– käräjäoikeus

– hovioikeus

– korkein oikeus.

Luetelman alakohdat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella PAITSI jos ne ovat kokonaisia virkkeitä tai alkavat erisnimellä.

OIKEIN

Digitaalista zoomausta ei voi käyttää seuraavissa tapauksissa:

– Valotusohjelmana on Erikoisherkkyys-tila.

– VIDEO/MEMORY-kytkin on asennossa MEMORY.

Noutajiin kuuluvat esimerkiksi

– labradorinnoutajat

– kultaisetnoutajat

– sileäkarvaiset noutajat

– novascotiannoutajat.

Luetelman alakohta ei pääty pisteeseen, jollei kyseessä ole kokonainen virke tai luetelman viimeinen alakohta. Kaksoispistettä johtolauseen perässä käytetään silloin, kun

a) johtolause ei sellaisenaan ole kokonainen virke tai siinä ei ole predikaattia

OIKEIN

Suomessa kasvatetaan seuraavia noutajalajeja:

– labradorinnoutajia

– kultaisianoutajia

–novascotiannoutajia.

Suomessa kasvatettavia noutajalajeja:

– labradorinnoutajat

– kultaisetnoutajat

– novascotiannoutajat.

b) luetelma ei ole luettavissa yhtenä virkkeenä (vrt. Noutajiin kuuluvat esimerkiksi labradorinnoutajat, kultaisetnoutajat ja novascotiannoutajat.).

OIKEIN

Noutajiin kuuluvat esimerkiksi seuraavat rodut:

– labradorinnoutajat

– kultaisetnoutajat

– novascotiannoutajat.

Kaksoispistettä käytetään johtolauseen perässä, jos johtolauseessa on sana, joka viittaa luetelmakohtiin (seuraavat, nämä).

Luetelman alakohtien välissä ei tarvita välimerkkejä tai konjuktioita (ja, sekä, tai).

VÄÄRIN

OIKEIN

Suomessa kasvaa lukuisia kolmen tähden ruokasieniä, esimerkiksi

– kantarelleja,

– suppilovahveroita,

– mustatorvisieniä ja

– voitatteja.

 Suomessa kasvaa lukuisia kolmen tähden ruokasieniä, esimerkiksi

– kantarelleja

– suppilovahveroita

– mustatorvisieniä

– voitatteja.

Luetelman alakohdat voivat olla myös kokonaisia virkkeitä (tai jopa kappaleita), jolloin ne aloitetaan isolla alkukirjaimella ja päätetään sopivalla välimerkillä.

OIKEIN

Näin osallistut ensimmäiseen arvontaan:

1) Tee vähintään 100 dollarin talletus ja käytä viitenumeroa XXXXXX. Talletus pitää tehdä perjantain 16.2. ja torstain 8.3. välisenä aikana (8.3. klo 24 mennessä).

2) Pelaa arvonta-aikana missä tahansa käteispelissä tai turnauksessa.

3) Pelaa arvonta-aikana missä tahansa karsintapelissä.

 

Lyhenteet

Lyhenteitä käytetään pääsääntöisesti vain tilanpuutteen vuoksi ja pakon edessä. Selvyyden vuoksi ja monitulkintaisuuden välttämiseksi sanat pitäisi kirjoittaa kokonaan aina kun se on mahdollista. Mikäli lyhenteitä käytetään, on syytä suosia vakiintuneita, yleisesti hyväksyttyjä lyhenteitä. Jos on tarve käyttää muita, omia lyhenteitä, sana katkaistaan aina (toisen) tavun ensimmäisen konsonantin jälkeen (Tall., Luett.). Jos yhdyssanaa lyhennetään, sanan osat kirjoitetaan yhteen (yhteystietoluettelo, yht.tietoluett.), mutta sanaliiton osat kirjoitetaan erikseen (fil. maist.).

Ilmaukset esimerkiksi, ja niin edelleen, katso, alla oleva, eli, se on, tai muuta sellaista ja ynnä muuta sellaista on syytä selvyyden vuoksi kirjoittaa kokonaan lyhenteen käyttämisen sijaan.

Koostelyhenteissä (NATO, YK, DVD) ei käytetä pistettä. Jos kyseessä on tuotenimen tai ominaisuuden lyhenne, lyhenteelle on ensimmäisellä käyttökerralla annettava selitys: esimerkiksi "HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liitäntä". Myöhemmin selitystä ei tarvitse toistaa.

Tarvittaessa lyhenteeseen voidaan merkitä sijapääte. Tällöin käytetään kaksoispistettä (DVD:n) ja noudatetaan vokaalisointua. Sisälyhenteissä (nro) ei kuitenkaan käytetä pistettä, vaan sijapääte yhdistetään suoraan lyhenteeseen (nroon). Koostelyhenteitä käsitellään sijataivutuksessa kuin tavallisia sanoja, mikäli lyhenne on ns. lyhennesana eli se lausutaan sellaisenaan (NATOon). Jos koostelyhenne on oma, vakiintumaton tai päättyy konsonanttiin k, l, p, r, s tai t, sijapääte merkitään kuten muissakin lyhenteissä. Pääte voidaan kirjoittaa yleensä kahdella tavalla sen mukaan, luetaanko lyhenne kirjaimittain (YK:hon, "yykoohon") vai sanana (YK:iin, "Yhdistyneisiin Kansakuntiin").

Kuukausien lyhentämistä tulee välttää. Jos lyhennettä on esimerkiksi tilan puutteen vuoksi pakko käyttää, suositaan muotoa "tammi, helmi, maalis..." (EI tam, hel, maa...).

Euron lyhenne on "e" tai "€", sentin lyhenne "snt".

Tavallisessa tekstissä mittayksiköiden kaltaiset lyhenteet kirjoitetaan kokonaisina sanoina.

VÄÄRIN

OIKEIN

APICin

APIC:n

cd-rommia

cd-romia

pvm

pvm.

puh

puh.

sposti

s-posti

 

Numerot

Yleiskielisessä tekstissä kahtakymmentä pienemmät perusluvut ja suuremmat, kirjoitusasultaan lyhyet tasaluvut kirjoitetaan kirjaimin. Teknisissä, matemaattisissa ja tilastollisissa teksteissä ja esityksissä luvut on kuitenkin perusteltua kirjoittaa numeroin. Numeroa käytetään myös silloin, jos sen yhteydessä esiintyy mitta- tai rahayksikön lyhenne. Joskus toimeksiantaja edellyttää, että luvut ja mittayksiköt kirjoitetaan numeroina ja lyhenteinä, jotta käännöksen oikoluku eri kieliversioiden välillä on helpompaa.

Luvut jaksotellaan kolmen numeron ryhmiin lopusta päin, ja ryhmät erotetaan toisistaan välilyönnillä. Tämä koskee sekä numeraalista että sanallista kirjoitusasua (kaksikymmentäyhdeksäntuhatta kolmesataa). Myös puhelinnumerot on syytä ryhmitellä kolmen tai neljän numeron ryhmiin lukemisen helpottamiseksi. Suuntanumero erotetaan muusta numerosta sulkeilla, mutta matkapuhelinnumeron liittymätunnus erotetaan muusta numerosta välilyönnillä. Vuosiluvuissa välilyöntiä ei käytetä tuhansien ja satojen erottimena.

Kahden luvun kirjoittamista peräkkäin pitää välttää sekaannusten välttämiseksi.

Kun peruslukua taivutetaan sijamuodoissa, lukuun liitetään kaksoispiste ja sijapääte. Sijapäätettä ei kuitenkaan tarvita, jos se ilmenee lukua seuraavasta sanasta. Jos myös lukusana taipuu partitiivissa, lukuun pitää liittää taivutuspääte.

Suomessa päivämäärä merkitään joko "19. huhtikuuta 2007" tai "19.4.2007". Etunollia ei suositella käytettäviksi (*19.04.2007). Käytössä on siis nouseva päiväys, eli ensin ilmoitetaan päivä, sitten kuukausi ja lopuksi vuosi, mikä on syytä muistaa esimerkiksi tiedostonimissä (esimerkiksi documentname_270407).

Aikaväli ilmaistaan joko sanallisesti (välisenä aikana) tai joko ajatusviivalla tai yhdysmerkillä. Molempien käyttö on tarpeetonta toistoa.

Jos vieraskielisessä käännöksessä on suomenkielinen postiosoite, postinumeroon voidaan liittää Suomen maatunnus FI (esimerkiksi FI-00100 Helsinki). Maatunnus ei kuitenkaan ole välttämätön, vaan kansainvälinen postiliitto UPU suosittelee ainoastaan maan nimen kirjoittamista sekä lähettäjän omalla kielellä sekä jollakin kansainvälisellä kielellä (englannilla). Maanosan nimeäminen ei ole tarpeen.

Roomalaisissa numeroissa ei käytetä järjestysluvun pistettä, sillä luku on itsessään jo järjestysluku (IV eli neljäs).

Prosenttimerkki ja mittayksiköiden ja muiden vastaavien lyhenteet erotetaan luvusta välilyönnillä (10 %). Kolme Celcius-astetta kirjoitetaan "3 °C". Mikäli kyse on pelkistä asteista, asteen merkki kirjoitetaan lukuun kiinni ().

VÄÄRIN

OIKEIN

1280x1024

1 280 x 1 024

viisi €

5 € TAI viisi euroa

2 2000 mAh:n paristoa

kaksi 2 000 mAh:n paristoa

16.2. - 8.3. välisenä aikana

16.2. ja 8.3. välisenä aikana

16.2. - 8.3.

Muisti jakaantuu 3:een lohkoon.

Muisti jakaantuu kolmeen lohkoon.

Euroviisuihin odotetaan 20 000 turistia.4

Euroviisuihin odotetaan 20 000:ta turistia.

 

Otta- ja oitta-verbit

OTTAA-VERBIT

OITTAA-VERBIT

arvottaa
ehdottaa
erottaa
hahmottaa
hajottaa
haukotella
helpottaa
hemmotella
irrottaa
jaksottaa
jaottaa
karkottaa
kehottaa
kiihottaa
kiillottaa
kiskottaa
korottaa
kurkottaa
kuullottaa
laiskottaa
lihottaa
luulotella
madottaa
pakottaa
pilkottaa
pingottaa
pirskottaa
pujottaa
rehottaa
riepottaa
silottaa
sirottaa
tiedottaa
valvottaa

aidoittaa
aloittaa
haavoittaa
hangoitella
harjoittaa
ilmoittaa
innoittaa
jaloitella
karvoittua
kilvoitella
kirjoittaa
kirvoittaa
kiusoitella
lahjoittaa
niskoitella
osoittaa
pahoittaa, pahoitella
paloitella
rahoittaa
sanoittaa
sekoittaa
tarkoittaa
tasoittaa
tavoittaa
teloittaa
teroittaa
varoittaa
veloittaa
velvoittaa
vesoittua
viekoitella
vieroittaa
vihoitella
viitoittaa
vilvoitella
vioittaa

 

Sanojen jakaminen

Pitkien sanojen, yhdyssanojen tai sanaliittojen jakamista eri riveille tulee välttää. Mikäli sana joudutaan jakamaan, se katkaistaan tavurajalta. Jos kyseessä on yhdyssana, sana jaetaan alku- ja loppuosan kohdalta. Rivinvaihtoa ei pidä tehdä myöskään numeron ja yksikön tai numeron/lyhenteen ja taivutuspäätteen väliin. Lisätietoja on kohdissa Ajatusviiva ja yhdysmerkki sekä Sitova yhdysmerkki ja välilyönti.

VÄÄRIN

OIKEIN

äänenvoimak-
kuusnäppäin

äänen-
voimakkuus-
näppäin

15 km:
llä

15 km:llä

15
km:llä

15 km:llä

 

Tuotenimet

Monet tuotenimet sisältävät oikeakielisyysvirheitä (OpenOffice.org Calc, Valiojäätelö Laktoositon Vanilja jäätelö, Intel prosessori). Rekisteröityä tuotenimeä ei sinänsä voi muokata, mutta tekstissä virheet voi kyllä korjata (OpenOffice.orgin Calc, Valiojäätelön laktoositon vaniljajäätelö, Intelin prosessori).

Yhdyssanat ja sanaliitot

Kahden samassa sijassa olevan substantiivin rinnasteet ovat sanaliittoja:

yötä päivää, puuta heinää, alun perin, mielin määrin, perin pohjin, suin päin.

Genetiivialkuisten -inen-adjektiivien kirjoitustapa horjuu.

Yhteen kirjoitetaan yleensä vakiintuneet tapaukset, joiden alkuosana on pronomini tai lyhyt adjektiivi, esim. samansuuruinen, minkäkokoinen, tämänkaltainen, pahanhajuinen. Lukuisat substantiivialkuiset sanat ovat niin ikään yhdyssanoja: asianmukainen, järjenvastainen, kansainvälinen. Useimmat substantiivialkuiset tapaukset ovat kuitenkin sanaliittoja, esim. pöytäkirjan mukainen, yön pituinen.

Jos infinitiiviä tai partisiippia edeltää määrite, ilmaus on yleensä sanaliitto: huomioon ottaen, läsnä ollessa, näin ollen, lukuun ottamatta, olemassa oleva, merkille pantava, irti päässyt, mukaan luettuna, niin sanottu, ennen kuulematon. Vakiintuneet ilmaukset ovat yhdyssanoja, esim. asiaankuuluva, kouraantuntuva, käänteentekevä, mukaansatempaava.

Verbin -minen-johdoksen ja adverbiaalin yhtymä on sanaliitto:

eloon jääminen, puhtaaksi kirjoittaminen, maalle muuttaminen, yhteen sovittaminen. Muunlaisen johdoksen ja adverbiaalin muodostama ilmaus kirjoitetaan tavallisesti yhteen, esim. maahanhyökkäys, poissaolo, maaltamuutto, koroillaeläjä, sivustakatsoja.

OIKEIN

aika lailla
aina kun
aivan kuin
ajan mittaan
ajan tasalla
alla mainittu
alla päin "alakuloinen, pahoilla mielin"
alun alkaen
alun perin
alun pitäen
ani harvoin
arvossa pidetty
edellä mainittu
edellä oleva
edeltä käsin
ehdoin tahdoin
ennen aikaan
ennen kaikkea
ennen kuin
ennen muinoin
ennen pitkää
ennen vanhaan
ensi kädessä
ensi sijassa
ensi vuonna
eri lailla
eri tavalla
esiin tullut
heikun keikun
heti kun
hissun kissun
huiskin haiskin
hujan hajan
huomioon ottaen
hädin tuskin
hällä väliä
ikään kuin
itse kukin
itsestään selvä
iän kaiken

jompi kumpi
jonkin verran
juurta jaksaen
juurta jaksain
kahden kesken
kaiken kaikkiaan
kaikin puolin
kautta rantain
kerta kaikkiaan
kiikun kaakun
kipin kapin
koko lailla
käden käänteessä
loppujen lopuksi
lukuun ottamatta
läsnä ollessa
mielin kielin
mielin määrin
minkä takia
minkä tähden
minkä vuoksi
miten päin
mukaan luettuna
mukaan lukien
mukkelis makkelis
mullin mallin
muun muassa
niin ikään
niin kuin
niin päin
niin sanotusti
nipin napin
nippa nappa
niukin naukin
noin päin
nurin päin
oikein päin
paikka paikoin
perin juurin
perin pohjin
päällisin puolin

päätä pahkaa
ristiin rastiin
saman tien
saman verran
sen sijaan
sen takia
sen tähden
sen verran
sen vuoksi
sikin sokin
sillä lailla
sillä tapaa
sillä tavoin
sillä välin
silmällä pitäen
sitä vastoin
suin päin
suuna päänä
suoraa päätä
suurin piirtein
tavan takaa
totta kai
tuiki tavallinen
tämän sijaan
töin tuskin
varta vasten
viime kädessä
vinksin vonksin
vuoron perään
vähän väliä
väärin päin
yhtä aikaa
yhtä kaikki
yhtä kuin
yhtä lailla
yhtä mittaa
yhtä päätä
yksin tein
ylen määrin
yllin kyllin
yltä päältä

(Lähde: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimiston www-sivut)

3. MUOTO- JA LAUSEOPPI

Kiilalauseet

Kiilalauseet katkaisevat hallitsevan lauseen. Niiden käyttöä ei voi kokonaan välttää eikä se ole tarkoituksenmukaistakaan, mutta monessa tapauksessa lauserakenteen yksinkertaistaminen helpottaisi lauseen ymmärtämistä ja lukemista. Kiilalause on alla olevassa taulukossa lihavoitu.

VÄÄRIN

OIKEIN

Calc-malli on laskentataulukko, jossa on tyylit ja sisältö, jota haluat käyttää kaikissa kyseisellä mallilla luoduissa laskentataulukoissa, kuten otsikoita tai muita solun tyylejä.

Calc-malli on laskentataulukko, jonka tyylejä ja sisältöä, kuten otsikoita, käytetään kaikissa kyseisellä mallilla luoduissa laskentataulukoissa.

Jotkin pikanäppäimet edellyttävät, että yksi näppäin (muokkausnäppäin) on painettuna (näitä näppäimiä ovat Alt, Ctrl ja Vaihto) kun pikanäppäimen muu osa kirjoitetaan.

Jotkin pikatoiminnot edellyttävät, että yksi näppäin (muokkausnäppäin eli Alt, Ctrl tai Vaihto) on painettuna, kun näppäinyhdistelmän muita näppäimiä painetaan.

Määritä tämän välilehden asetuksilla, mitä tapahtuu, kun siirrät ikkunoita, ja miten ikkunan siirtymistehosteet näkyvät, ja muuta ikkunan läpinäkyvyyttä.

Tämän välilehden asetuksilla voit määrittää, mitä tapahtuu ikkunoita siirrettäessä ja miten ikkunan siirtymistehosteet näkyvät, sekä muuttaa ikkunan läpinäkyvyyttä.

 

Kongruenssi

Kongruenssilla tarkoitetaan samaan rakenteeseen kuuluvien sanojen mukautumista toisiinsa ja niiden kieliopillista symmetriaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että pääsana ja sen määre taipuvat samassa sijassa ja luvussa tai että subjekti ja predikatiivi ovat samassa luvussa. Monimutkaiset lauserakenteet saattavat häivyttää yleensä natiivipuhujille selvät kongruenssitapaukset, jolloin syntyy virheitä.

Yleisestä kongruenssisäännöstä poiketen niin sanotussa eksistentiaalilauseessa (jokin on jossakin tai jokin on siirtynyt johonkin) predikaatti on yksikön kolmannessa persoonassa.

VÄÄRIN

OIKEIN

Muut verkkolaitteet voidaan määrittää jakamaan joitakin tai kaikki resurssinsa.

Muut verkkolaitteet voidaan määrittää jakamaan joitakin resurssejaan tai kaikki resurssinsa.

Säädä asetukset vaatimusten mukaiseksi.

Säädä asetukset vaatimusten mukaisiksi.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tuotteita käytetä kiellettyihin ydintekniikka-, ohjus- tai kemiallisbiologiseen asekäyttöön.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tuotteita käytetä kiellettyyn ydintekniikka-, ohjus- tai kemiallisbiologiseen asekäyttöön.

Valintaikkunassa ovat seuraavat osat:

Valintaikkunassa on seuraavat osat:

Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastaa salaman valoa ja näkyy kuvassa.

Ilmassa olevat hiukkaset (pöly, siitepöly tms.) heijastavat salaman valoa ja näkyvät kuvassa.

 

Korrelaatti

Korrelaatti on sana tai lauseen osa, johon pronominilla viitataan. Korrelaatti

1) ei voi viitata yhdyssanan osaan

VÄÄRIN

OIKEIN

Jos työvoimatarvetta ei pystytä muuten tyydyttämään, on sitä hankittava ulkomailta.

Jos työvoimatarvetta ei pystytä muuten tyydyttämään, on työvoimaa hankittava ulkomailta.

Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.

Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö tulostimella tulostamaan halutun kokoisia kuvia.

2) ei voi viitata pääsanan määritteeseen

VÄÄRIN

OIKEIN

Kissojen ja koirien turkkien käyttö EU:ssa kielletään osin sen vuoksi, että niitä on usein kohdeltu huonosti tarhoissa..

Kissojen ja koirien turkkien käyttö EU:ssa kielletään osin sen vuoksi, että tarhattuja kissoja ja koiria on usein kohdeltu huonosti.

3) ei saa sijaita liian kaukana pääsanasta.

VÄÄRIN

OIKEIN

Halutaan vuokrata kaksio työssäkäyvälle naiselle, jonka voi lunastaa myöhemmin omaksi.

Halutaan vuokrata työssäkäyvälle naiselle kaksio, jonka voi lunastaa myöhemmin omaksi.

Pronomini "joka" viittaa ainoastaan sitä edeltävään substantiiviseen sanaan. Sillä ei siis voi viitata vaikkapa verbiin tai koko lauseeseen. Mikä-pronomini voi viitata koko edeltävään lauseeseen, edeltävään pronominiin (kaiken, minkä) superlatiiviin (kauneinta, mitä olin koskaan nähnyt) tai paikkaan (asuin Lahdessa, missä viihdyin hyvin).

VÄÄRIN

OIKEIN

Lisää kansio, mihin tallennetaan uudet viestit.

Lisää kansio, johon tallennetaan uudet viestit.

Virhe toistui lukuisia kertoja, joka on todella huolestuttavaa.

Virhe toistui lukuisia kertoja, mikä on todella huolestuttavaa.

 

Persoonamuodot ja puhuttelu

Englannissa yleisen you-passiivin (you can turn off X) voi yleensä suomessa kääntää passiiviksi (X voidaan sammuttaa) tai yksipersoonaiseksi verbimuodoksi (X:n voi sammuttaa). Aktiivin käyttö on perusteltua lähinnä käyttöohjetyyppisissä teksteissä, kun kyse on toimintaohjeista tai lähtökielessäkin käytetystä imperatiivista. Tällöin on kuitenkin syytä välttää persoonapronominin tarpeetonta toistoa. Teitittelyä ei käytetä, vaan lukijaa sinutellaan.

Otsikkojen imperatiivit on taas syytä kääntää gerundirakennetta käyttäen.

Laitteiden personointia on syytä välttää. Jos kyse on kuitenkin laitteen tai esimerkiksi tietokoneohjelman aktiivisesta toiminnasta, personointia voi käyttää (Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen, Excel tallentaa tiedoston viiden minuutin välein).

VÄÄRIN

OIKEIN

(otsikko) Kuinka puhelu soitetaan / Soita puhelu

Puhelun soittaminen

Sinun täytyy sammuttaa laitteesta virta, ennen kuin voit avata kannen.

Laitteen virta täytyy sammuttaa ennen kannen avaamista.

Voit määrittää käynnistyksen käyttävän erityistä käynnistyslevykettä.

Voit määrittää, että käynnistyksessä käytetään erityistä käynnistyslevykettä.

 

Rektio

Rektio tarkoittaa sitä, että osa sanoista edellyttää muilta sanoilta tiettyä sijamuotoa (esimerkiksi inhota + partitiivi "inhoan käärmeitä", pitää + elatiivi "pidän herneistä"). Syntyperäinen tunnistaa yleensä rektiovirheet helposti. Pitkissä lauseissa ja luetteloissa sijamuotoon vaikuttava sana saattaa kuitenkin sijaita kaukana täydennyksestään (täydennys = sanan ns. seuralainen, kuten "herneet" lauseessa "pidän herneistä"), jolloin oikea rektio voi olla vaikeammin muodostettavissa. Tällöin rinnakkaiset lauseenosat lipsahtavat helposti samaan muotoon. Myös muiden kielten läsnäolo (esimerkiksi kääntäessä) voi vaikeuttaa oikean sijamuodon valintaa. Moni alla olevista esimerkeistäkin on saanut vaikutteita englannin kielestä. Rektioon vaikuttava sana on lihavoitu.

VÄÄRIN

OIKEIN

Kieliopinnot voivat edeltää, sisältyä tai seurata muita opintoja.

Kieliopinnot voivat edeltää tai seurata muita opintoja tai sisältyä niihin.

Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos muutat tai nollaat asetusnäytön asetukset.(Virke on oikein vain jos kaikki asetukset muutetaan.)

Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos muutat asetusnäytön asetuksia tai nollaat ne.

Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen.

Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA PORT -sovitin.

ESD-varoitussymbolilla merkittyjä liitinnastoja ei saa koskea.

 ESD-varoitussymbolilla merkittyihin liitinnastoihin ei saa koskea.

Muuta asetusta vain, jos sinulla on ongelmia faksin lähettämisessä tai vastaanottamisessa tietystä laitteesta.

Muuta asetusta vain, jos sinulla on ongelmia faksin lähettämisessä tiettyyn laitteeseen tai vastaanottamisessa tietystä laitteesta.

Katso sivu 55.

Katso lisätietoja sivulta 55. / Lisätietoja on sivulla 55. / Lue sivu 55. / Katso sivua 55.

Valitse albumi ja näytä tai soita sen kappaleita.

Valitse albumi ja näytä sen kappaleet tai toista niitä.

Paina ja vapauta ääninäppäin puhelimesi oikealla puolella.

Paina hetken aikaa puhelimesi oikealla puolella sijaitsevaa ääninäppäintä.

Artikkeli kuvaa sosiaaliturvamme aikansa eläneenä järjestelmänä.

Artikkeli kuvaa sosiaaliturvaamme aikansa eläneeksi järjestelmäksi.

Ohjatut toiminnot opastavat kirjeiden ja muiden tavallisten asiakirjojen luomisen.

Ohjatut toiminnot opastavat kirjeiden ja muiden tavallisten asiakirjojen luomisessa.

Tässä luvussa opastetaan työpöydän käytännöt, asettelu ja yleiset tehtävät.

Tässä luvussa esitellään työpöydän käytännöt, asettelu ja yleiset tehtävät.

Osapuolet olivat tyytyväisiä neuvottelujen tuloksista.

Osapuolet olivat tyytyväisiä neuvottelujen tuloksiin.

 

Sanajärjestys

Sanajärjestyksessä noudatetaan suomen kielen käytäntöjä ja vältetään toistamasta lähtökielen sanajärjestystä sellaisenaan. Vaikka suomessa sanajärjestys on suhteellisen vapaa, on huomattava, että sanajärjestyksellä voidaan jopa muuttaa lauseen merkitystä. Siksi sanajärjestys ei ole yhdentekevä.

Neutraalissa sanajärjestyksessä lauseen konteksti tai niin sanottu vanha asia (teema) tulee ennen uutta tietoa (reemaa). Tällaisessa järjestyksessä esitetyt asiat on helppo ymmärtää. Reema voi edeltää teemaa, jos halutaan korostaa asioiden vastakohtaisuutta tai vaihtoehtoisuutta (Kytke laitteeseen virta painamalla X. Painamalla Y voit katkaista virran.). Jos reema esitetään ensin, lauseen painotus–ja sen myötä joskus myös merkitys–muuttuu.

Virkkeen voi tarvittaessa aloittaa numerolla tai mutta- tai ja-sanalla, vaikka muunlaisia aloitustapoja tulisikin suosia.

Erityisesti käyttöohjetyyppisissä teksteissä on tärkeää, että sanajärjestys on looginen. Jos käyttäjän pitää esimerkiksi avata valikko A, avata sen välilehti B ja valita sieltä jokin asetus C, tässä järjestyksessä, termit pitää sijoittaa lauseeseen järjestyksessä A-B-C.

Toisin kuin esimerkiksi englanti, suomi on niin sanottu etupainotteinen kieli, jolloin määritteillä on taipumus kertyä pääsanan edelle.

VÄÄRIN

OIKEIN

Jos manuaalisesti muotoilet kappaleita valitsemalla...

Jos muotoilet kappaleita manuaalisesti valitsemalla...

Tai, jos haluat palata vaiheeseen A, paina oikeanpuoleista painiketta.

Jos taas haluat palata vaiheeseen A, paina oikeanpuoleista painiketta.

Paina Muuta kohdassa Nimi.

Paina Nimi-kohdassa Muuta.

Tieteellinen laskenta on ilmeinen käyttöalue klusteritietokoneille.5

Tieteellinen laskenta on ilmeinen klusteritietokoneiden käyttöalue.

 

Sananvalinta

Sananvalinnassa tärkeää on täsmällisyys, johdonmukaisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Turhaa toistoa on vältettävä. Samoin tekstin tyyli täytyy ottaa huomioon. Asiakirjakääntämisessä tarvitsee vain harvoin poiketa yleiskielen rekisteristä.

VÄÄRIN

OIKEIN

maapalloa kuvaava kuvake

maapallokuvake

ääni toistetaan, kun tietyt tapahtumat tapahtuvat

ääni toistetaan tietyn tapahtuman yhteydessä

näyttöön tulee kehote antaa loput CD-levyt

näyttöön tulee kehote asettaa loput CD-levyt vuorollaan asemaan

 

Iso-Britannia, Yhdistynyt kuningaskunta, Englanti, Britteinsaaret

Maan virallinen nimi on Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Ulkoministeriö käyttää Walesin, Englannin, Skotlannin ja Pohjois-Irlannin käsittävästä kuningaskunnasta nimeä Iso-Britannia ja Pohjois-Irlanti, mutta leipätekstissä pelkkää Iso-Britanniaa. Myös kansankielessä koko maahan viitataan nimellä Iso-Britannia, joskus myös nimellä Britannia. Iso-Britannia käsittää virallisesti kuitenkin vain Walesin, Englannin ja Skotlannin, ei Pohjois-Irlantia. Englanti taas on vain yksi kolmesta Iso-Britannian saaren osasta.

Helpointa lienee käyttää nimeä Yhdistynyt kuningaskunta, joka käsittää koko valtion.

Britteinsaaret taas on saariryhmä, joka käsittää sekä Iso-Britannian että Irlannin saaren ja lisäksi lukuisia pienempiä saaria.

 

Ja, sekä

"Ja" ja "sekä" ovat molemmat rinnastuskonjunktioita. "Sekä"-sanalla on kuitenkin lisämerkitys "ja lisäksi" tai "samoin kuin", minkä takia sitä ei voi käyttää lauseessa yksinään.

 

Phishing, scambaiting

"Phishing" on suomeksi "verkkourkinta". "Scam baiting" (tai "scambaiting") eli sähköpostin tai www-sivun kautta tapahtuva huijauksen vastustamisen muoto on suomeksi nimeltään vastahuijaus.

 

Ruumis, keho

"Ruumis" voi viitata sekä elävään että kuolleeseen henkilöön. "Keho" on ruumiin synonyymi, ja sitä käytetään lähinnä lääketieteellisissä yhteyksissä.

 

Tarkastaa, tarkistaa

Tarkastaminen tarkoittaa jonkin tutkimista. Tarkistaminen taas sisältää sekä tutkimisen että mahdollisen korjaamisen. Kiertoilmaisu "hintojen tarkistaminen" tarkoittaa siis hintatason selvittämistä ja nykyisten hintojen muuttamista yleistä tasoa vastaaviksi. Esimerkiksi käyttöohjetyyppisissä teksteissä kaapelien kytkennät "tarkistetaan", ei "tarkasteta": kehotus "check the connections" tarkoittaa sekä liitäntöjen tutkimista että niiden korjaamista tarvittaessa. Samoin kielentarkistus sisältää kielivirheiden korjaamisen.

 

Tilastokieli

Kääntäessä on varottava niin sanottua tilastokieltä eli tilastokäyriä ja mitta-asteikkoja kuvaavien ilmausten kuin "aleta", "nousta", "kasvaa", "laskea", "pudota", "romahtaa" ja "nostaa" epätäsmällistä ja tarpeetonta käyttöä. Äänenvoimakkuus suurenee, ei nouse. Äänenvoimakkuuden taso taas voi nousta, mutta "taso" on sekin tilastokieltä. Työttömyys vähenee, ei alene tai laske.

 

Toista vaiheet/vaiheita

Käyttöohjetyyppisissä teksteissä käytetään usein ilmausta "toista vaihe". Jos toisto on tarkoitettu tehtäväksi moneen kertaan, esimerkiksi nimiä matkapuhelimen puhelinmuistioon lisättäessä, partitiivi on oikea sijamuoto (Lisää uusia yhteystietoja toistamalla vaiheita 2 - 3.). Jos taas kyseessä on kertaluonteinen toisto, esimerkiksi jonkin asetuksen kumoaminen, objektin sija on nominatiivi (Ota toiminto uudelleen käyttöön toistamalla vaiheet 2 - 3.).

 

Web, WWW, www

Kielitoimisto suosittelee käytettäväksi Web-sanan sijaan lyhennettä "WWW" tai "www" tai sanaa "verkko". Myös "Internet" voi olla sopiva käännös joissakin yhteyksissä.

 

Viime, viimeinen, viimeisin

Kielitoimiston linjauksen mukaan "viimeisin" ei ole enää huonoa suomea, vaan ihan käyttökelpoinen ilmaus. Aiemmin sen käyttökelvottomuutta on perusteltu sillä, että "viimeisen" jälkeen ei enää tule mitään: joku ei voi olla hiihtokilpailussa "viimeisempi" tai "viimeisin". "Viimeisin" on saanut suomessa kuitenkin ajan myötä oman merkityksen eli se ei enää ole pelkästään superlatiivi sanasta "viimeinen".

viimeinen      järjestyksessä kaikkien muiden jälkeinen ("last")

viimeisin       tuorein, toistaiseksi viimeinen, uusin ("latest")

viime             nykyhetkeä juuri tai lähinnä edeltänyt

Ilmauksilla viimeisin ja viimeinen on siis selvä merkitysero, kuten seuraavista esimerkeistä käy ilmi:

a) Kirjailijan viimeinen teos sai suuren suosion.

Kirjailija on kuollut tai ei enää kirjoita.

b) Kirjailijan viimeisin teos sai suuren suosion.

Teos on toistaiseksi viimeinen, kirjailija saattaa julkaista vielä teoksia tämän jälkeen.

VÄÄRIN

OIKEIN

(uniapnean hoitoon käytetyn ylipainelaitteen käyttöohjeista)

Jos rajoittunut virtaus lisääntyy viimeisten neljän hengenvedon aikana...

(Potilas ei ole kuolemassa, vaan kärsii uniapneasta.)

Jos rajoittunut virtaus lisääntyy neljän edellisen/viime/viimeisimmän hengenvedon aikana...

Viimeinen flunssaepidemia ei ollut kovin ärhäkkä.

Viimeisin flunssaepidemia ei ollut kovin ärhäkkä.

 

Sijataivutus

Kääntäjä joutuu usein valitsemaan suomen kielen ulko- ja paikallissijojen väliltä. Varsinkin tekniikan alalla käyttöön on jo monille termeille vakiintunut joko ulko- tai paikallissija. Sijataivutuksessa pitää olla johdonmukainen asiakirjan sisällä ja mahdollisesti myös valmistajan tai toimeksiantajan muiden vastaavien asiakirjojen kesken.

VÄÄRIN

OIKEIN

asemalla

asemassa

levyssä

levyllä

levykkeessä

levykkeellä

muistikortille

muistikorttiin

näytöllä, näytölle

näytössä

palvelimella

palvelimessa

SIM-kortille

SIM-korttiin

tietokoneella

tietokoneessa

välilehdellä

välilehdessä

WWW-sivussa

WWW-sivulla

WWW-sivustossa

WWW-sivustolla

 

Symmetria

Jos lauseen osia, rakenteita tai sanoja rinnastetaan keskenään, niiden tulee olla samanmuotoisia eli symmetrisiä. Jos esimerkiksi lauseella on kaksi subjektia, niiden pitää olla samassa sijassa. Vaikka osat olisivatkin yksin käytettyinä kieliopillisesti oikein ("määrittämällä, miltä dia näyttää" ja "määrittämällä muut osat"), niiden pitää rinnakkaisesti käytettyinä olla symmetrisiä ("määrittämällä, miltä dia näyttää ja mitä muut osat ovat"). Lauseenvastiketta ei voi siis esimerkiksi rinnastaa sivulauseen kanssa.

Symmetria koskee myös luetelmarakenteita. Lisätietoja on kohdassa Luetelmat.

VÄÄRIN

OIKEIN

Määritä ensisijainen kieli, sovelletaanko näppäimistöasettelua ja aikavyöhykettä ensisijaisen kielen mukaan ja tietokoneessa tuettavat toissijaiset kielet.

Määritä ensisijainen kieli ja se, sovelletaanko näppäimistöasettelua ja aikavyöhykettä ensisijaisen kielen mukaan, sekä tietokoneessa tuettavat toissijaiset kielet.

Pääsivut antavat esitykselle yhtenäisen ulkoasun määrittämällä, miltä kukin dia näyttää, mitä kirjasimia käytetään ja muut graafiset osat.

Pääsivut antavat esitykselle yhtenäisen ulkoasun määrittämällä diojen ulkoasun, kirjasimet ja muut graafiset osat.

Suojaussyistä salasanassa tulee olla ainakin kahdeksan merkkiä ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita.

Suojaussyistä salasanan pitää olla ainakin kahdeksanmerkkinen ja sisältää isoja ja pieniä kirjaimia sekä numeroita.

Voit myös tuoda viimeksi avatut asiakirjat näyttöön valitsemalla Asiakirjat tai avaa suosikkipaikat (kuten kotihakemisto tai työpöytä) valitsemalla Sijainnit.

Voit myös tuoda viimeksi avatut asiakirjat näyttöön valitsemalla Asiakirjat tai avata suosikkipaikat (kuten kotihakemiston tai työpöydän) valitsemalla Sijainnit.

 

Vertailumuodot

Toisin kuin englannissa, suomen kielessä komparatiivi edellyttää aina vertailukohtaa. Superlatiivi voi sen sijaan esiintyä yksinkin.

VÄÄRIN

OIKEIN

Digitaaliset kuvaustekniikat ovat huomattavasti helppokäyttöisempiä ja nopeampia ja tarjoavat avarammat jälkikäyttömahdollisuudet.

Digitaaliset kuvaustekniikat ovat huomattavasti entistä helppokäyttöisempiä ja nopeampia ja niiden jälkikäyttö on monipuolista.

Surround-kaiutinten vaikutus saattaa joillakin lähteillä olla huomaamattomampi.

Surround-kaiutinten vaikutus saattaa joillakin lähteillä olla huomaamaton.

Tällaiset kirjekuoret saattavat rypistyä helpommin.

Tällaiset kirjekuoret saattavat rypistyä tavallista helpommin.

 

4. INTERFERENSSI

Interferenssillä tarkoitetaan lähtökielen tahatonta vaikutusta tulokieleen. Interferenssi voi näkyä lauserakenteissa, sanastossa, tyylissä tai välimerkkien käytössä. Interferenssi voi olla harmiton ilmiö, mutta useimmiten se vähintäänkin vaikeuttaa tekstin ymmärtämistä tai jopa tekee sen mahdottomaksi.

Lauserakenteissa näkyvä interferenssi lienee lukijan kannalta kaikkein harmillisin, sillä se vaikeuttaa tekstin lukemista ja ymmärtämistä.

LÄHTÖTEKSTI

VÄÄRIN

OIKEIN

Some useful applets include the following:

Joitakin hyödyllisiä sovelmia ovat seuraavat:

Seuraavassa on joitakin hyödyllisiä sovelmia:

By default, this option gives you four desktops on the faces of a virtual cube that you can rotate to access each desktop.

Oletusarvoisesti tämä asetus antaa neljä työpöytää virtuaalisen kuution sivuilla, jota voit kiertää, jotta voit käyttää kutakin työpöytää.

Tämä asetus luo virtuaalisen kuution, jonka neljällä sivulla on kullakin eri työpöytä. Niitä voi käyttää kiertämällä kuutiota.

The laptop continues to run normally when the lid is closed.

Kannettava tietokone toimii tavallisesti, kun kansi suljetaan.

Kannettava tietokone pysyy toiminnassa, vaikka kansi suljetaan.

Use one of the standard document formats.

Käytä jotain vakioasiakirjamuodoista.

Käytä jotakin vakioasiakirjamuotoa.

Press X to make a call.

Paina X soittaaksesi puhelun.

Soita puhelu painamalla X-painiketta. TAI

Voit soittaa puhelun painamalla X-painiketta.

You may also want to copy your data to your memory card.

Saatat myös haluta kopioida tiedot muistikorttiin.

Tiedot kannattaa kopioida muistikorttiin.

For more information on X, see page yy.

Halutessasi lisätietoja X:stä, katso sivu yy.

Lisätietoja X:stä on sivulla yy.

Sanastointerferenssi on harmittomampaa, mutta koska se tekee usein kielestä epätarkkaa ja -täsmällistä, voi sekin hämärtää tekstin merkitystä ja vaikeuttaa lukemista. Monet sanat, jotka eivät esimerkiksi englannissa vaadi niin sanottua seuralaista eli määritettä ja voivat siis esiintyä yksin, vaativat suomessa seuralaisen. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi "asettaa", "etsiä" ja "kytkeä" (lisätietoja on myös kohdassa Muutamia erikoistapauksia).

VÄÄRIN

OIKEIN

Aseta levy.

Aseta levy CD-asemaan.

 

Muutamia erikoistapauksia

"Media" on englanninkielisissä (käyttöohjetyyppisissä) teksteissä usein käytetty sana. Kimurantin käännettävän siitä tekee se, että sillä voidaan tarkoittaa AV-ympäristöön liittyvissä teksteissä joko mediatiedostoa tai muistivälinettä, kuten muistitikkua. Voipa se viitata myös tiedon lähettämisen välineisiinkin (televisio). Joissakin yhteyksissä (esimerkiksi näyttötekstien yhteydessä) merkitystä voi olla vaikea päätellä, vaikka käännöksessä valinta on tehtävä.

Mediasta on muistettava sekin, että sana on jo monikossa. Suomeksi "mediat" on siis monikon monikko eikä yleisyydestään huolimatta ole vielä ainakaan Kielitoimiston hyväksymä.

LÄHTÖTEKSTI

VÄÄRIN

OIKEIN

removable drives and media

irrotettavat asemat ja media

irrotettavat asemat ja tallennusvälineet

 

"Wireless" on toinen saman alan teksteissä usein esiintyvä termi. Englannissa sitä käytetään usein ilman pääsanaa. Suomessa pääsana kuitenkin tarvitaan, muuten ilmaus on epätarkka.

LÄHTÖTEKSTI

VÄÄRIN

OIKEIN

wireless settings

langattomat asetukset

langattoman yhteyden asetukset TAI

langattoman verkon asetukset

wireless setup windows

langattomat asetusikkunat

langattoman yhteyden asetusikkunat

 

"Depend" esiintyy englanninkielisissä lähtöteksteissä usein. Monet välttävät viimeiseen asti sen korvaamista käännöksessä sanalla "riippua" ja sen eri muodoilla (riippuen, riippumatta...). Terho Itkonen antaa kielioppaassaan seuraavat määritelmät sanalle riippua: 1) konkr. käyttöä: lamppu riippuu katossa ... 2) määräytyä jonkin (vaihtelevan) mukaan: kahvin hinta riippuu lajista... Hän huomauttaa myös, että joskus voi olla parempi käyttää sanaa "johtua". "Riippua" ei siis ole huonoa suomea, vaan sillä voi myös kuvata syy-yhteyksiä. Jos haluaa tuottaa ylätyylistä tekstiä, "riippua" ei ehkä kuitenkaan ole oikea valinta. Yhtä kaikki, ilmaisun välttely johtaa usein merkitykseltään epäselviin ja monimutkaisiin lauseisiin.

Etenkin käyttöohjetyyppisessä tekstissä voi olla joskus parempi suosiolla käyttää "riippua"-sanaan pohjautuvia ilmauksia, jotta tekstistä ei tule entistä vaikeaselkoisempaa.

LÄHTÖTEKSTI

VÄÄRIN

OIKEIN

Depending on the status of the web radio station, the sound cannot be heard from the connected AV system.

Ääntä ei voi kuunnella kytketystä AV-järjestelmästä Internet-radioaseman tilan mukaan.

Internet-radioaseman tilasta riippuu, voiko ääntä kuunnella kytketystä AV-järjestelmästä.

 

Eräs pulmallinen, usein käyttöohjeissa ja -oppaissa esiin pulpahteleva ilmaus on "connected". Usein se käännetään sanalla "liitetty" tai "kytketty".

"Liitetty" ja "kytketty" ovat siitä ongelmallisia, että ne edellyttävät niin sanottua seuralaista (= mihin X on kytketty). "Kytketty järjestelmä" ei vielä kerro, mitä on kytketty ja mihin: järjestelmä voi olla kytketty vaikkapa sähköverkkoon tai jokin määrittelemätön laite voi olla kytketty järjestelmään. Selkeämpää olisi siis liittää "kytkettyyn" seuralainen. Mitä seuralaista ("laitteeseen") käytettäessä hävitään ytimekkyydessä ja tekstin mitassa, voitetaan ymmärrettävyydessä ja oikeakielisyydessä.

LÄHTÖTEKSTI

VÄÄRIN

OIKEIN

Playback on connected AV-system (DVD-soittimen käyttöohjeesta)

Toistaminen kytketyssä AV-järjestelmässä

Toistaminen laitteeseen kytketyssä AV-järjestelmässä

 

False friends

Otsikko viittaa lähtö- ja kohdekielisiin ilmauksiin, jotka näyttävät samankaltaisilta, mutta tarkoittavat eri asiaa. Englanninkielinen "media" olisi helppo kääntää suomeksikin mediaksi, mutta oikeampi käännös voisi olla yhteydestä riippuen vaikkapa mp3-tiedosto tai muistitikku (lisätietoja on kohdassa Muutamia erikoistapauksia).

ENGLANTI

MERKITYS

FALSE FRIEND

ale

olut (eräs oluttyyppi)

ale

angina

sydänkouristus, angina pectoris

angiina

bassoon

fagotti

pasuuna

billion

miljardi

biljoona

canine

kulmahammas; koira(eläin)

kaniini

grape

viinirypäle

greippi

harmonica

huuliharppu

harmonikka

liquor

väkevä alkoholijuoma

likööri

motorist

autoilija

motoristi

pickles

suolakurkut

pikkelssi

petrol (Br.)

bensiini

petroli

silicon

pii

silikoni

(Lähde: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/suomi/false-friends.html)