Käännösalan termejä

 

aihealue

engl. subject matter

Käännöstyön aihepiiri. Kääntäjät ovat tavallisesti tiettyjen kieliparien ohella erikoistuneet tiettyihin aihealueisiin. Aihealueita ovat esimerkiksi tekniset, juridiset, taloudelliset tai hallinnolliset käännökset.

auktorisoitu kääntäjä

engl.  authorised translator, authorized translator

Kääntäjä, jonka kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä virallinen asiakirja on laillisesti pätevä myös kohdekielellä. Auktorisointi koskee aina tiettyä kieliparia, joista toisen on oltava suomi, ruotsi tai saame, ja käännössuuntaa. Auktorisoidun kääntäjän nimikkeen voi hakemuksesta saada kääntäjä, joka on suorittanut tarvittavan tutkinnon ja täyttää muut asetetut vaatimukset

Lisätietoja auktorisoidun kääntäjän nimikkeestä

auktorisoitu käännös

engl. certified translation, authorised translation, authorized translation, notarised translation, legalised translation

Auktorisoidun kääntäjän kääntämä tai tarkistama ja hyväksymä asiakirja.

Déjà Vu

Käännösmuistiohjelma, jonka on kehittänyt Atril.

dokumentaatio

engl. documentation

Käännösalalla dokumentaatiolla tarkoitetaan tavallisesti joko painetussa tai sähköisessä muodossa olevaa teknistä käyttäjädokumentaatiota, kuten käyttö-, asennus-, huolto- ja kokoonpano-ohjeita. Ohjelmistolokalisoinnissa voidaan käyttää myös esimerkiksi termiä UA (user assistance).

DTP

lyhenne sanoista Desktop Publishing.

Julkaisun ulkoasun suunnittelu ja taitto, jota kääntäjät tai käännöstoimistot saattavat tarjota lisäpalveluna.

freelancer

Vapaa ammatinharjoittaja. Monet kääntäjät toimivat freelancereina, ja suurin osa käännöstoimistoista teettää valtaosan käännöksistä freelance-kääntäjillä.
Vrt. sisäinen kääntäjä.

hinnoittelu

engl. pricing

Käännökset hinnoitellaan tavallisesti käännettävän materiaalin tyypin, aihealueen ja määrän mukaan. Määrällisenä perusteena voi olla merkkimäärä, rivimäärä, sanamäärä tai sivumäärä.

internationalisointi

engl. internationalisation

Tuotteen tekeminen sellaiseksi, että se on helppo lokalisoida eri markkinoille sopivaksi. Tekstistä ja dokumentaatiosta puhuttaessa internationalisoinnilla tarkoitetaan sellaisten ominaisuuksien, toimintojen ja käytäntöjen välttämistä, jotka voivat aiheuttaa ongelmia lokalisoinnissa.

kielenhuoltaja

engl. editor, language expert, proofreader

Kohdekielen ammattilainen, joka vastaa kieliasun oikeellisuudesta.

kielentarkistus

engl. language check

Käännöksen kieliasun tarkistus. Oleellinen osa käännösprosessia. Ohjelmallinen oikeinkirjoituksen tarkistus (spellcheck) on yksi osa kielentarkistusta, mutta oikolukuohjelmat eivät korvaa kielenhuoltajan tekemää kielentarkistusta.

kielipari

engl. language pair

Kieliyhdistelmä, jota kääntäjä kääntää. Ilmoitetaan muodossa lähdekieli-kohdekieli (esim. englanti-suomi, en-su, tai suomi-englanti, su-en). Kielipari on suuntakohtainen, esimerkiksi kaikki englanti-suomi-kääntäjät eivät käännä suomesta englanniksi. Kohdekielen tulee olla kääntäjän vahva kieli (yleensä äidinkieli).

kohdekieli

engl. target language

Käännetyn materiaalin kieli.

kohdeteksti

engl. target text

Lähdetekstin käännetty tai lokalisoitu versio.

kohdeyleisö

engl. target audience, target readership

Lukijakunta, jolle käännettävä materiaali on tarkoitettu. On hyvin tärkeää ilmoittaa käännöstoimeksiannon yhteydessä käännöksen kohdeyleisö ja käyttötarkoitus, sillä ne vaikuttavat kääntäjän käyttämään tyyliin.

konekääntäminen

engl. machine translation (MT)

Kääntämistä, jossa tietokone kääntää tekstiä itsenäisesti ilman ihmisen toimintaa. Vrt. käännösmuistiohjelma.

konteksti

engl. context

Kääntäjä tarvitsee aina kaiken mahdollisen tiedon siitä, mihin käännettävä lähdeteksti liittyy. Mitä kattavammat kontekstitiedot ovat, sen paremmat ovat kääntäjän mahdollisuudet saada aikaan laadukas käännös.

kielenkääntäjä

Kääntäjän vanha ammattinimike.

kääntäjä

engl. translator

Ammattilainen, joka kääntää tekstin lähdekielestä kohdekieleen. Kääntäjän tutkinto on useimmissa maissa korkeakoulututkinto, ja tutkinnon suorittanut kääntäjä on akateemisesti koulutettu ammattilainen. Joskus käytetään myös vanhahtavaa nimitystä kielenkääntäjä.

käännösmuisti

engl. translation memory (TM)

Käännösmuistiohjelman käyttämä tietokanta, johon tallennetaan tekstin osien lähdekieli-kohdekieli-parit. Yleensä teksti segmentoidaan virkepohjalta.

käännösmuistiohjelma

engl. translation memory software, translation memory program

Kääntäjän apuväline, joka vertaa käännettävää tekstiä aiemmin käännettyyn tekstiin ja etsii siitä vastaavuuksia. Eroaa konekääntämisestä siinä, että itse kääntämiseen liittyvästä päätöksenteosta vastaa aina ihminen.

käännösprojekti

engl. translation project

Menettelytapa tai malli, jolla käännösprosessia hallitaan.

käännösprosessi

engl. translation process

Käännöstoimeksiannon käsittelykulku lähdemateriaalin vastaanottamisesta käännetyn kohdemateriaalin palauttamiseen.

käännöstekniikka

engl. translation technonology

Kääntämisen tekninen, erityisesti tietotekninen, apuvälineistö. Yleisin käännöstekniikan muoto ovat käännösmuistiohjelmat.

käännöstoimeksianto

engl. translation assignment

Asiakkaan kääntäjän tai käännöstoimiston tehtäväksi antama käännöstyö.

käännöstoimisto

engl. translation agency, translation company

Yritys, joka tarjoaa käännöksiä. Vaikka useimmat freelance-kääntäjät toimivat yrittäjinä tai ammatinharjoittajana, käännöstoimistolla tarkoitetaan yleensä suurempia, useita kääntäjiä työllistäviä käännösalan yrityksiä.

käännösyksikkö

engl. translation unit

Tekstin osa, jollaisiksi käännösmuistiohjelma jakaa käännettävän tekstin. Käännösyksikkö voi olla minkä mittainen tahansa, yleisimmät koot ovat lause, virke ja kappale.

Käännösyksikön pituus vaikuttaa käännösmuistityökalusta saatavaan hyötyyn, kääntämisen helppouteen ja käännöksen laatuun. Mitä lyhyempi käännösyksikkö on, sen enemmän vastaavuuksia alkutekstistä löytyy. Vastaavasti lyhyet käännösyksiköt johtavat helposti tekstin töksähtelevyyteen: käännetään lauseita, ei tekstiä. Mitä pitempi käännösyksikkö on, sen helpompi on tuottaa käännöksenä sujuvaa tekstiä.

lokalisointi

engl. localisation

Tuotteen sovittaminen paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Termiä voidaan käyttää myös tietokoneohjelmistojen ja verkkosivujen kääntämisestä, vaikkei prosessiin sisältyisikään varsinaista lokalisointia.

lähdekieli

engl. source language

Käännettävän materiaalin (lähde- eli alkutekstin) kieli.

lähdeteksti

engl. source text

Teksti, josta käännös tehdään. Käytetään myös nimitystä alkuteksti.

merkkimäärä

engl. character count

Hinnoitteluperuste. Hinnoittelu ei yleensä ole suoraan merkkiperusteinen, vaan esimerkiksi rivihinnoittelu perustuu tietyn merkkimäärän sisältävään standardiriviin.

MLV

lyhenne sanoista Multi-Language Vendor.

Monikielisten käännöspalvelujen toimittaja. Yleensä MLV toimii keskuksena, joka vastaa monikielisten käännösprojektien hallinnasta ja ostaa varsinaisen käännöstyön joko freelance-kääntäjiltä tai pienemmiltä käännöstoimistoilta.

ohjelmistolokalisointi

Katso lokalisointi.

oikeinkirjoituksen tarkistus

engl. language check

Katso kielentarkistus.

oikeinkirjoitus

spelling

Osa käännöksen laatua. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen voidaan automatisoida hyvin pitkälle oikolukuohjelmien avulla.

oikoluku

engl. spell checking

Katso oikeinkirjoituksen tarkistus.

rivihinta

engl. price per line

Käännöksen hinta yhtä standardiriviä kohti, tavallisesti laskettuna lähdetekstistä.

sanahinta

engl. price per word

Käännöksen hinta yhtä sanaa kohti, tavallisesti laskettuna lähdetekstistä.

sanamäärä

engl. word count

Yleinen hinnoitteluperuste. Sanamäärä on kielisidonnainen yksikkö: merkkimäärältään samanpituisen tekstin sanamäärissä voi olla eri kielillä jopa 30 prosentin ero.

SDLX

Käännösmuistiohjelma, joka on nykyään sulautunut yhteen Tradosin kanssa. Tunnetaan nykyisin nimellä SDL Trados.

sivuhinta

engl. price per page

Käännöksen hinta yhtä standardisivua kohti, tavallisesti laskettuna lähdetekstistä.

standardirivi

engl. standard line

Hinnoittelun perusteena käytettävä laskennallinen tekstirivi. Pituus yleensä 60 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

standardisivu

engl. standard page

Hinnoittelun perusteena käytettävä laskennallinen tekstisivu. Pituus yleensä 1 560 merkkiä välilyönnit mukaan lukien.

talon sisäinen kääntäjä

engl. in-house translator

Käännöstoimiston palkkalistoilla oleva vakituinen kääntäjä, "talon sisäinen" kääntäjä. Vrt. freelancer. Nykyään hyvin harva käännöstoimisto teettää merkittävän osan käännöksistään talon sisällä.

tekninen kirjoittaja

engl. technical writer

Käyttöohjeita ja muuta käyttäjädokumentaatiota tuottava kirjoittaja.

terminologiatyö

engl. terminology work

Käännöksen apuna käytettävän terminologian kokoamiseen, kehittämisen ja standardisoimiseen tähtäävä työ.

TEP

lyhenne sanoista Translation, Editing, Proofreading.

Kääntäminen, editointi ja oikoluku. Käännöstoimiston tarjoama peruspalvelu.

TMX

XML-pohjainen käännösmuistien tiedostomuotostandardi, joka mahdollistaa käännösmuistitietojen siirtämisen järjestelmästä toiseen mahdollisimman pienin tietohäviöin.

Trados

Yksi tunnetuimmista käännösmuistiohjelmista. Nykyisin yhdistynyt SDLX:n kanssa ja nimeltään SDL Trados.

Transit

Käännösmuistiohjelma, jonka on kehittänyt Star.

tulkki

engl. interpreter

Henkilö, joka tuottaa puheesta suullisen käännöksen, usein reaaliaikaisesti. Kääntäjät voivat toimia myös tulkkeina, mutta läheskään kaikki kääntäjät tai käännöstoimistot eivät tarjoa tulkkauspalveluita.

vastaavuus

engl. match

Ilmoittaa, kuinka paljon yhtäläisyyttä tietyssä käännösmuistiin tallennetussa käännösyksikössä on käännettävän tekstin osan kanssa. Ilmoitetaan tavallisesti prosentteina: 100 % on täsmälleen sama kuin käännettävä teksti, 0 % tarkoittaa, ettei teksteissä ole mitään samaa.

Monet käännöstoimistot käyttävät hinnoittelussaan käännösmuistiohjelman löytämiä vastaavuuksia.